Pazartesi

 

0 # Guest 09-11-2019 01:18
m:::
📌
+1 # Guest 28-08-2019 08:05
dökül yazan yere tıklanıy ormuymuş mu waaaaaay ! :)
📌
+1 # Guest 27-07-2019 02:42
Dunyada Garip seyler oluyor
📌
+1 # Guest 12-07-2019 03:26
📌
+1 # Guest 11-07-2019 15:30
ALTIN ORAN
📌
0 # Guest 10-07-2019 23:34
bu yönetim hakkaten kafayı yedi. r::
📌
+1 # Guest 27-06-2019 12:43
i::
📌
+1 # Guest 26-06-2019 18:39
k::: Ekrem abi kazandı , bir devir kapandı diyorlar . Ekrem abi ye birşey olursa , sevenler inin büyük kısmı hayatlar ından vaz geçer omuz üstünde baş bırak..
📌
+2 # Guest 18-06-2019 14:28
b:: İmamoğlu ’nun konuşmas ından satırbaş ları:İnt ernetiyl e, suyuyla muhtarla rımızın tüm ihtiyaçl arını biz üstlenec eğiz. Vatandaş a etkin ve hızlı sistem sağlayac ağız. Doğrudan iletişim kanallar ı sunacağı z. Muhtarla rımızı her türlü teknik donanıma kavuştur acağız. Muhtarla rımız harita destekli sistem ile mahallen in neresind e belediye ne iş yapıyors a bilgisi olacak. Yapılan başvurul ar anında ilgili birime iletiler ek konular hızla çözüme kavuştur ulacak. Amaç üzümü yemek.Ma halle evlerind e çocuklar için ücretsiz kurs imkanı sağlayac ağız. Mahalle meclisim izi kuracağı z. Buraları n en önemli aktörü de milletim izin seçtiği muhtarla rımız olacak. O partili bu partili dönemine son vereceği z. İlçe ve Büyükşeh ir belediye sinde alınan kararlar da mahallen in ve muhtarla rın söz hakkının olmasını sağlayac ağız.Ekonomik sıkıntı yaşadığı mız dönemde elbette çözüm öneriler imiz var. Bunu yapmamız için bize yardımcı olacağız . İstanbul ’da ilçelere 3-4 tur yaptım. Türkiye tarihind e 7 aylık büyükşeh ir kampanya sını da bize yaşattıl ar. Bu dönemde en büyük sorunumu z yoksullu k. Diğeri uyuşturu cu, istismar ve sığınmac ı sorunu. Dar gelirli ailelere 2500 TL katkı sunacağı z. Yoksul kardeşle rimizin sorunuyl a hep birlikte mücadele edeceğiz . 200 bin insanımı za 5 yıl içinde iş imkanı sunacağı z. 150 adet kırsal nitelikl i mahallem izi analiz ettik buralard a üretimi teşvik edeceğiz . Arıcılık süt üretimi desteği vereceği z. Halk sütü kuracağı z üretilen sütü bizzat satın alacağız . İlkokul çağındak i öğrencil ere ücretsiz süt dağıtımı yapacağı z. Mahalle mutfakla rı açıldıkl arı mahallel erde yoksul emekçi ve öğrencil erin günlük ihtiyacı nı karşılay acak nitelikt e olacak diğer yandan da ev kadınlar ına iş imkanı olacak.G irdiğim bazı evlerde gizli gizli konuşmal ar yaptım annelerl e. Uyuşturu cu en büyük sorunumu z. İstanbul ’da 4 adet bağımlıl ık merkezi kuracağı z. Her sorunla yüzleşec eğiz. Kafamızı kuma sokamayı z. İl eylem planı yapacağı z.MÜLTECİ SORUNUMü lteci konusu yanlış yönetild i. Mültecil er bir şehrin içine bu kadar çok dağıtılm az. Bu gün İstanbul ’da 1 milyonun üstünde Suriyeli yaşıyor. Bazı ilçeleri mizde göçmenle rin yoğun olarak yaşandığ ı ilçelerd e çatışmal ar yaşandığ ının farkında yız. Sürdürül emeyen politika lar bizi bu noktaya getirdi. Biz vicdanlı bir toplumuz ancak bunun Türkiye’ nin kuzeyind en, güneyind en gelmiş vatandaş larımızı n iş ve güvenliğ ine engel olmasını kabul edemeyiz . Konuyu ulusal ve uluslara rası düzleme taşıyaca ğız. Mutlaka göçmenle rin kendi ülkeleri ne dönüşü sağlanma sı gerekir. Tanımlı program ve takvim çerçeves inde yaşamlar ının kendi ülkeleri nde sağlanma sı gerekmek tedir.KE NTSEL DÖNÜŞÜMK entsel dönüşümd e aktif rol üstlenec ek olan KİPTAŞ ile birlikte , milletin malına göz dikmeden sağlıklı kentler oluşturm aya çalışaca ğız. Vatandaş larımız proje fesh edilir, evsiz kalırım korkusu yaşamaya cak. Ben kentsel dönüşümd e insanlar ın nasıl mağdur edildiği ni çok iyi biliyoru m. Biz bu işi milli bir mesele olarak ele alacağız . Bu işin bir can güvenliğ i boyutu var, bir de ekonomik boyutu. Biz bu işi siz muhtarla rımızla birlikte çözeceği z."23 HAZİRAN' DAN SONRA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"B u süreci yaşamak istemezd im. Bu sürecin en büyük şahidi sizlerdi niz. O sandık kurullar ını en iyi siz tanıyors unuz. Allah aşkına, o zarftan çıkan muhtarla rın, meclis üyelerin in, ilçe belediye başkanla rının hepsi pırıl pırıldı, tek sorun İstanbul Büyükşeh ir Belediye Başkanıy dı. Bir avuç kibirli insan belediye başkanlı ğının milletin malı olduğunu unuttula r. İnanıyor um ki önümüzde ki hafta, sizleri bu ülkenin asil demokras i unsuru kabul ederek, çok daha mutlu bir İstanbul için birlikte yol yürümeye devam edeceğiz . Az kaldı. İBB ile vatandaş arasında ki en sağlam köprüler den biri sizler olacaksı nız. Sizlere söz veriyoru m ki 23 Haziran' dan sonra her şey çok güzel olacak!
📌
+2 # leylek3 18-06-2019 09:07
b:::
📌
+2 # leylek2 14-06-2019 20:32
”VAATLER İMİZİ BU KADAR SAHİPLEN ECEKLERİ Nİ DÜŞÜNMEDİK!”

İmamoğlu , sözlerin e, ”Dedik ki, yerel seçim bitti, herkes işini yapsın dedik. Dinletem edik. Millet seni getirdi, millet yollar. Bu kadar basit. Böyle anlamsız , hukuka aykırı bir karar alarak milletin hakkını, emanetin i ve iradesin i gasp ettiler. (‘Hak, hukuk, adalet’ sloganla rı.) Ne yapacağı z? Hep bir olacağız . Hep birlikte egemenli ğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu , 23 Haziran’ da bu hukuk bilmeyen lere anlataca ğız” şeklinde başladı. 18 günlük İBB Başkanlı ğı süresinc e yaptığı hizmetle rden örnekler veren İmamoğlu , ”Bizi, 31 Mart’tan önce hesap kitap bilmemek le suçladıl ar. Kardeşim , biz hesap kitap biliyoru z da şunu hesap edemedik : Bizim yaptığım ız işi bunların bu kadar sahiplen ecekleri ni düşünmed ik. Bizim, insanlar a vaat edip başardığ ımız işleri, bu sefer kalkıp, ‘Biz yaptık’ dediler” diye konuştu.
📌
+3 # Guest 14-06-2019 20:05
h:: gercekte n guzel gorunuyo rmus
📌
+3 # Guest 14-06-2019 19:43
p::
📌
+9 # Leon 09-06-2019 15:18
Koç Holding’ ten Soylu’ya yanıt;

Koç Holding' ten yapılan açıklama da, sosyal medya üzerinde n yürütüle n iftirala rın Süleyman Soylu'nu n açıklama larıyla yeniden gündeme gelmiş olmasını n üzüntüyl e karşılan dığı belirtil erek, İmamoğlu 'nun Setair özel havacılı k şirketin den uçak kiraladı ğı belirtil di. Açıklama da ayrıca Binali Yıldırım ’ın da 3 Mart’ta kendiler inden helikopt er kiraladı ğının altı çizildi.

Koç Holding, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nu n CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu 'na holdinge ait uçağın tahsis edildiği ni söylemes inin ardından bir açıklama yayınlad ı. Soylu’nu n “Gezi olayları nda otel tahsis edenler, Gezi olayları nda Taksim’d eki otelleri ni tahsis edenler bugün uçakları nı tahsis ediyorla r” şeklinde ki ifadeler inin ‘talihsi z’ olduğu belirtil en açıklama da Ekrem İmamoğlu 'nun Setair özel havacılı k şirketin den uçağı kiraladı ğını belirtti lerek, AKP adayı Binali Yıldırım 'ın da 3 Mart'ta kendiler inden helikopt er kiraladı ğının altı çizildi.

SOYLU’NUN SÖZLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kusura bakmayın , ben bir şey görüyoru m. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olayları nda otel tahsis edenler, Gezi olayları nda Taksim'd eki otelleri ni tahsis edenler bugün uçakları nı tahsis ediyorla r. Gezi olayları nda Deutsche Welle'yi tahsis edenler – Alman televizy onu – bugün televizy onlarını tahsis ediyorla r. Gezi olayları nda BBC Türkçe'y i – İngiliz televizy onu – tahsis edenler bugün televizy onlarını tahsis ediyorla r. Gezi olayları nda Kandili harekete geçirenl er bugün Kandili harekete geçiriyo rlar” ifadeler ini kullanmı ştı.
📌
+6 # Guest 08-06-2019 14:20
NET! Almanca, Arapça, Bulgarca , Farsça, Fransızc a, İngilizc e ve Rusça dillerin i tartışma ya girecek hakimiye tte bilirdi.
📌
+4 # Leon 08-06-2019 05:07


5-) Hayat Serenadı

Atatürk’ün Salih Bozok’a yazdığı mektupta n :
“Bir Fransız şairi hayatı şöyle tarif ediyor :
Hayat kısadır,
Biraz hayal,
Biraz aşk
Ve sonra Allahaısmarladık.
Diğeri de :
Hayat boştur.
Biraz kin.
Mustafa Kemal ATATÜRK
📌
+4 # Leon 08-06-2019 05:05


4-) Oğuz Oğulları

Asyanın ortasınd a Oğuz oğulları
Avrupanın Alplerin de Oğuz torunları
Doğudan çıkan biz, batıda yine biz
Nerede olsa, ne olsa kendimiz i biliriz.
Hep insanlar kendiler ini bilseler,
Bilinir o zaman ki hep biziz.
Türk sadece bir milletin adı değil,
Türk bütün adamları n birliğidir.
Ey birbirin e diş bileyen yığınlar,
Ey yığın yığın insan gafletleri
Yırtılmış gözlerde ki gaflette n perde,
Dünya o zaman görecek hakikat nerede?
Hakikat nerede?
Mustafa Kemal ATATÜRK
📌
+4 # Leon 08-06-2019 05:03


3-) İnsan

Gelenler adamdı, buldukla rı insandı
İnsan yalnız Tanrının yarattığ ı mâhluk
İnsan mâhlukta n, adam insandan çıktı.
Tanrının insanı yer ve içer.
İnsanın adamı düşünür ve yaratır.
Mustafa Kemal ATATÜRK
📌
+4 # Leon 08-06-2019 05:01


2-) Kaside-i İstibdat Yahut Kırmızı İzler

Bir köhne kadit parçası, bir çehrei menhus,
Zulmetler içinde müteredd it, mütelâşi,
Daim mütefekk ir görünen, kendine mahsus
Efkârı sakimane ile âleme karşı
Ateş saçarak etmede her gün bizi tehdit,
Âmali harisane sini eyledi tezyit…
Gördükçe bu mazlumla rını, sinesi mağrur,
Tırnaklarını aileler kalbine saplar;
Mağdurlarının her biri bir kûşede ağlar,
Katlandı vatan görmeğe evlâdını makhur…
Birçoklarımız mahpes-ü menfada süründük.
Ey gazii mecruhu vega dideye döndük.
Ey kanlı eliyle vatan âmaline hail,
Ey enmilei sürbu cinayata delâil
Teşkil eden ey köhne kadit, katili efkâr,
Ey katili şübbanı vatan, katili ahrar,
Ey varlığı bir millet için bâdii zillet.
Ey çehresi ifrite veren dehşeti vahşet,
Zindanları, menfalar ı, mahpesle ri doldur,
Ziniciri esaretle bütün hisleri dondur.
Tesmimi nefes, nefyi ebet, sonra denizler..
Her girdiğin evlerde durur kırmızı izler…
Kâbusi hiyanetl e vatan can çekişirken
Âtimizi dendanı harisin kemirirken
Bir gün Rumeli dağları envara boyandı;
Hürriyetin enfası ile herkes uyandı.
Mustafa Kemal
Şanlı Ordu Gazetesi : 24 Kasım 1908
📌
+4 # Leon 08-06-2019 05:00


Mustafa Kemal Atatürk’ ün Yazdığı Az Kişinin Bildiği Muhteşem 5 Şiir
1-) Hakikat Nerede?

Gafil, hangi üç asır, hangi on asır
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylemem iş bunu
Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı, karaltıd a şafak
Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin.
Asya’nın ortasınd a Oğuz oğulları,
Avrupa’nın Alplerin de Oğuz torunları
Doğudan çıkan biz
Nerde olsa, ne olsa kendimiz i biliriz
Türk sadece bir milletin adı değil,
Türk bütün adamları n birliğidir.
Ey birbirin e diş bileyen yığınlar,
Ey yığın yığın insan gafletleri
Yırtılsın gözlerde ki gaflette n perde,
Hakikat nerede?
📌
0 # Guest 30-05-2019 02:22
Bu senenin 29 Mayıs’ın da, yani fethin 565. yıldönüm ünde memleket in gündemin e bakın: Tıynetin i “sapık”, “ahlâksı z”, “hayvan” vesaire gibi sıfatlar ın bile ifadeye yetmeyec eği bir herifin karaladı ğı, “roman” olduğu söylenen ama romanla, edebiyat la, sanatla vesaire ile hiçbir alâkası olmayan çocuk pornosun u konuşuyo ruz!
. Zümrüt Apartman ı kitabını n yazarı Abdullah Şevki’ni n ifadesi ortaya çıktı!
Ankara'da, pedofili içerikli bölümler i nedeniyl e başlatıl a n soruştur m ada gözaltın a alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıld ı ğı mahkemec e adli kontrol şartıyla serbest bırakıla n Abdullah Şevki Yurtverm e z, verdiği ifadede, ABD'de yaygın olduğunu belirtti ğ i 'kirli gerçekli k ' akımına göre kitabı yazdığın ı ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığ ı nı söylediYurtverm e z, kitaptan 500 tane basıldığ ı nı ve tamamını n satıldığ ı nı, kendisin d e tek kitap bulunduğ u nu ve buna da polisin el koyduğun u belirtti . Yurtverm e z’in ayrıca kitabın dağıtımı öncesind e Kültür ve Turizm Bakanlığ ı ’na bandrol için başvuru yapıldığ ı nı, suç unsuru bulunmas ı halinde bandrol verilmey e ceğini söylediğ i öğrenild i
Mevcudiy eti ve iğrençli ği yeni farkedil en malûm ifadeler i “kitap” diye basanlar ın ta ...!
📌
+11 # Guest 14-05-2019 21:43
:P HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK ; Rekabet birbirin i taklit etmeyi değil, birbirin den ayrışmay ı gerektir ir. Bu şekilde "Her Şey Çok Güzel Olacak" kampanya sına yardım ediyor olurlar. Katkılar ı için teşekkür ediyoruz " dedi.İmk ansız gibi görünen bir zaferi elde eden bir lidere, YSK'nın yaptığı yanlış nedeniyl e, halkın bağrında n çıkan bir durum bu. İnsanlar ın Türkiye' deki fotoğraf ı anlamala rının bir sonucu. İstediği n kadar çalış, bu ülkede varolan bozuk düzen önünde sonunda hakların ı gasp edebiliy or. Bu haksızlı ğı insanlar gördüler . Bugüne kadar Türkiye' deki hiçbir siyasi lider halk tarafınd an bu denli benimsen medi. Hiçbir kampanya bu kadar güçlü olmadı. 31 Mart gecesind en itibaren Ekrem İmamoğlu 'na yapılan her şey onun ulusal hatta uluslara rası bir siyasi aktör olmasına yardım etti
Ekrem İmamoğlu , Türk iş insanı ve siyasetç i. 2014-201 9 yılları arasında Beylikdü zü belediye başkanı olarak görev yaptı. 2019 Türkiye yerel seçimler inde Cumhuriy et Halk Partisi' nden İstanbul Büyükşeh ir Belediye si başkanı olarak seçildi ve 17 Nisan 2019'da göreve başladı. Vikipedi

İmamoğlu , 1970 Trabzon doğumlu. İstanbul Üniversi tesi İşletme Bölümü'n den mezun olan İmamoğlu , muhafaza kar/sağ kökenli bir aileden geliyor.
Babası, Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi' nin (ANAP) Trabzon il kurucula rından olan İmamoğlu 'nun siyasetl e tanışmas ı da ANAP'ta oldu.
📌
+6 # Guest 14-05-2019 21:41
:eek: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 23. Dönem 4. Yasama Yılı 102. Birleşim 05/Mayıs /2010 Çarşamba ; İsmi okunmaya n milletve kili arkadaşı m lütfen sıraya girmesin.

Görevli arkadaşl arımızı uyarıyor um. İsmi okunmaya n arkadaşl arımıza pul ve zarf vermesin.

Gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanma sına başlandı )

ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, birlikte kullanıyorlar.

BAŞKAN - Sayın Kart, birlikte olmaları mümkün değil, birbirin e çok yakın olduğu için uzaktan öyle görünüyo r. Mümkün değil.

İSA GÖK (Mersin) - Sayın Başkan, oyları görerek kullanıyorlar.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbu l) - Sayın Başkan, birbirle rini kontrol ediyorlar.

BAŞKAN - Perdeler i çekin efendim.

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Hayır Sayın Başkan, oylamala r gizliliğ e uygun yapılıyor.

ALİ KOÇAL (Zonguld ak) - 2 kişi de aynı kabine girdi.

BAŞKAN - Aynı kabine girmeler i mümkün değil efendim, buradan öyle görünüyo r yan yana olduğu için. Mümkün değil efendim öyle bir şey.

(Oyların toplanma sına devam edildi)

BAŞKAN - Evet, oyunu kullanma yan milletve kili arkadaşı mız kaldı mı? Yok.

Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır.

Oy kutuları nı kaldırıyoruz.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletve killeri, Türkiye Cumhuriy eti Anayasas ının Bazı Maddeler inde Değişikl ik Yapılmas ı Hakkında Kanun Teklifi' nin 23'üncü maddesin in gizli oylama sonucu açıklıyorum:

"Oy Sayısı : 409

Kabul : 334

Ret : 73

Çekimser : 1

Boş : 1

Geçersiz : -

Kâtip Üye Kâti p Üye

Harun Tüfekci Bayram Özçelik

Konya Burdur"

Madde kabul edilmiştir.

Sayın milletve killeri, kanun tasarı ve teklifle ri ile komisyon lardan gelen diğer işleri sırasıyl a görüşmek için 6 Mayıs 2010 Perşembe günü, alınan karar gereğinc e saat 12.00'de toplanma k üzere birleşim i kapatıyorum.

Kapanma Saati: 00.58
📌
+7 # ceeee 09-05-2019 18:24
📌
+5 # triple 09-05-2019 16:45
📌
+13 # hançer 08-05-2019 16:18
İLK İCRAAT: MUTFAKTA EŞİTLİKİ BB’deki ilk gününde belediye çalışanl arıyla da tanışan İmamoğlu , mutfak bölümünd e “Yemekte bugün ne var” diye sordu. Görevli, “Musakka var, sizin için de antrikot yaptık” dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu , “Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak” karşılığ ını verdi. “Şehirde ki insanlar ı eşitleye ceğim” diyen İmamoğlu böylece ilk iş olarak yemeği eşitlemi ş oldu. Ayrıca gece saatleri nde İstanbul ’a gelen Cumhurba şkanı Erdoğan’ ı havaalan ında karşılam aya giden İmamoğlu , protokol deki yerini de almış oldu.ARŞ İV ÇALIŞMAS I YARGIYA TAKILDIİ stanbul Büyükşeh ir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ’nun “Şeffaf olma sözü verdim” diyerek İBB’nin özellikl e 31 Mart'la 18 Nisan arasında yaptığı işlemler için yapılmas ını istediği ‘arşiv’ çalışmas ına 4. İdare Mahkemes i’nden izin çıkmadı. ........ ........ ....
📌
+5 # leyleks 08-05-2019 14:03
İBB tarihind e ilk kez bir Meclis toplantı sı canlı yayınlan dı.İmamo ğlu, meclis toplantı sının ardından Kağıthan e Yahya Kemal Mahalles i Akıncı Sokak üzerinde çöken 22 numaralı apartman ın enkazını n olduğu bölgede İstanbul Valisi Ali Yerlikay a ve Kağıthan e Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile birlikte inceleme lerde bulundu. Vatandaş ların sorunlar ını dinledi. 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİ K VE ÇOCUK BAYRAMIİ stanbul Büyükşeh ir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , 23 Nisan Ulusal Egemenli k ve Çocuk Bayramı törenler i kapsamın da, kentin çeşitli ilçeleri nden gelen çocuklar ile okul yönetici lerini makamınd a kabul etti. Ardından Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Daha sonra İmamoğlu , Beylikdü zü Yaşam Vadisi’n de çocuklar la birlikte ağaç dikti.AK P VE MHP’Lİ ÜYELERDE N ÖNERİLER E RET24 Nisan’da İBB Meclisi’ nin ikinci toplantı sı gerçekle ştirildi . İBB Meclisi' nin ikinci oturumu da tartışma ların eşliğind e geçti. CHP'nin 23 ihtisas komisyon una ek olarak “Uyuştur ucu ile Mücadele Komisyon u” ile “Toplums al Cinsiyet Eşitliği Komisyon u” kurulmas ı önerisi AKP'lile r karşı çıktığı için reddedil di. CHP'nin “Kent Ekonomis i ve Meslek Odaları Komisyon u”na “sendika lar” ifadesin in eklenmes i önerisi de kabul görmedi. AKP'nin önerisi ile 25 yıldır 9 olan komisyon üye sayısı 8'e düşürüle rek CHP'nin komisyon lardaki üye sayısı bir kişiye düşürüld ü. İmamoğlu toplantı bittikte n sonra 50. İBB ve 34’ncü 23 Nisan koşuları nı Veliefen di Hipodrom u’nda izledi. İBB Koşusu’n u son olarak 19 yıl önce Ali Müfit Gürtuna yerinde izlemişt i.AKP’Lİ ÜYELERDE N GERİ ADIM25 Nisan’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , yerli üretim laleler kullanıl arak peyzajı yapılan ve Sultanah met Meydanı’ na serilen, ”dünyanı n en büyük lale halısı”n ın açılışın ı gerçekle ştirdi. Ardından İBB Meclisi’ nin üçüncü oturumu Ekrem İmamoğlu başkanlı ğında yapıldı. Bir gün önce CHP'nin Uyuşturu cu ile Mücadele Komisyon u kurulmas ı önerisin e karşı çıkan AKP aldığı tepkiler üzerine geri adım attı. Mayıs ayında İBB'de “Bağımlı lıkla Mücadele ve Rehabili tasyon Daire Başkanlı ğı” kurulmas ını önerecek lerini açıkladı . AKP grubu mayıs ayında İmamoğlu 'nun aylık öğrenci kartının 85 TL'den 50 TL'ye indirme vaadine karşılık aylık ücretin 40 TL'ye indirilm esini teklif edeceğin i de açıkladı . Daha sonra İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, kurumun 2018 yılı faaliyet raporunu sundu. Bağış, 2018 yılında İETT'nin gelir bütçesin in 1 milyar 719 milyon 519 bin lira, gider bütçesin in de 1 milyar 799 milyon 818 bin lira olarak gerçekle ştiğini açıkladı . Bu rakamlar a göre İETT geçtiğim iz yıl 80 milyon 299 bin lira zarar etti.BÜY ÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLA RI ANKARA’D A26 Nisan’da CHP’nin 31 Mart seçimler inde göreve gelen 11 büyükşeh ir belediye başkanı Genel Başkan Kemal Kılıçdar oğlu başkanlı ğında Ankara’d a toplandı . Toplantı ya Ekrem İmamoğlu da katıldı. Toplantı da, devralın an belediye lerin mali durumu ve önümüzde ki süreçte yerel yönetiml erde atılacak adımları n değerlen dirildi. Toplantı nın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşeh ir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cuma namazı için Kocatepe Cami’ye gitti.İM AMOĞLU’N DAN İLK ATAMALAR 27 Nisan’da İstanbul Büyükşeh ir Belediye si'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu 17 Nisan günü mazbatas ını alarak göreve başladık tan sonra ilk atamalar ını yaptı. 1995 yılından beri İBB'de görev yapan Nuri Sait Yıldırım İBB Özel Kalem Müdürü oldu. Yıldırım , 1998 yılından bu yana İBB Teftiş Kurulu Başkanlı ğı’nda müfettiş olarak görevini sürdürüy ordu. Müfettiş liğinin ilk yılların da İBB Kent Orkestra sı Müdürlüğ ü'nde iki yıl müdür yardımcı lığı, 2012-201 4 yılları arasında İnsan Kaynakla rından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcı sı görevler ini yürüttü. Yıldırım , İmamoğlu ’nun atamasın ın ardından 25 Nisan 2019 tarihind e İBB Özel Kalem Müdürü sıfatı ile görev yapmaya başladı. İBB'nin yeni Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı da Nurten Uğursoy oldu.198 2 yılında İBB kadrosun da görev yapmaya başlayan Uğursoy, 2009-201 5 yılları arasında Gaziosma npaşa Belediye si Teftiş Kurulu Müdürü, 2015 yılından itibaren de Avcılar Belediye si Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yaptı. İmamoğlu 2 bürokrat ın dışında 5 danışman ataması da yaptı. Danışman olarak Melih Geçek, Ertan Yıldız, Naim Erol Özgüner, Yiğit Oğuz Duman ve Murat Ongun atandı.İ MAMOĞLU’ NDAN ZİYARETL ER29 Nisan’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , İSKİ'yi ziyaret ederek brifing aldı. Daha sonra Beyoğlu Odakule' deki İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetimi Kurulu toplantı sına katıldı. Fatih'te bir otelde çıkan yangında şehit olan itfaiye eri Taner Çebi'nin ölümünün birinci yıldönüm ü nedeniyl e İstanbul İtfaiyes i'ni ziyaret etti. Çebi için başsağlı ğı dilekler ini ileten İmamoğlu , İBB İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ile Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş' tan çalışmal ar hakkında bilgi aldı. T.C. GERİ DÖNDÜ30 Nisan’da Ekrem İmamoğlu güne İETT Genel Müdürlüğ ü’nde geröekle şen toplantı yla başladı. Daha sonra Kanada İstanbul Başkonso losu Ulric Shannon ve Japonya' nın Ankara Büyükelç isi Sn. Akio Miyajima İmamoğlu ’na ayrı ayrı tebrik ziyareti nde bulundu. 30 Nisan’da gerçekle şen bir diğer önemli olay ise Ekrem İmamoğlu ’nun talimatı yla çözüm süreci dönemind e kaldırıl an Türkiye Cumhuriy eti’nin kısaltma sı olan “T.C.” ibaresi İBB Başkanlı k binası ile yanındak i ek binanın ana kapısınd aki tabelala ra eklendi. İmamoğlu ’nun bugün yaptığı bir diğer önemli gelişme ise İBB çalışanl arının 1 Mayıs Emek ve Dayanışm a Günü'nü kutlamas ı oldu. Saraçhan e'deki İBB binasını n avlusund a düzenlen en kutlamad a 1 Mayıs Marşı çaldı.İS TANBUL BÜYÜKŞEH İR BELEDİYE BAŞKANI 1 MAYIS KUTLAMAL ARINDAİB B Başkanı Ekrem İmamoğlu , Bakırköy ’de gerçekle ştirilen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamal arına eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. 2 Mayıs’ta Tekirdağ Çorlu'da ki tren kazasınd a hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Misra Öz'ü makamınd a ağırlaya n İmamoğlu , akşamınd a ise “Sahne Süperler in, Futbolun Süperler i Ödül Töreni”n e katıldı. İSTANBUL İFTARI ERTELEND İ!3 Mayıs’ta Ankara’d a düzenlen en CHP Belediye Başkanla rı toplantı sına katılan İmamoğlu ,  burada 6 Mayıs İstanbul Valiliği iftar programı na ilişkin yaptığı açıklama da “Davetli Olduğum 6 Mayıs akşamı Valilikt e yapılaca k olan iftarın bir gün ertelenm esini zamanlam a olarak manidar buluyoru m” dedi.ANN ELERE ÜCRETSİZ ÖĞRENCİL ERE İNDİRİML İ ULAŞIM TALİMATI Ulaşım Daire Başkanlı ğı’na gönderdi ği yazıda, aylık öğrenci kartı bedelini n 85 liradan 50 liraya düşürülm esi, 0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz taşıma kartı, 0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı, dini milli ve resmi bayram günlerin de toplu taşımanı n ücretsiz olması yönünde çalışma yürütülm esi talimat verdi.Pİ DEYE ZAM YOKİmamoğlu ’nun talimatı sonrası İstanbul Halk Ekmek’te satılan Ramazan pidesine bu yıl zam gelmedi. 300 gr pidenin 1 TL’den satılmas ına karar verildi. 4 Mayıs’ta , Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı' nı ziyaret eden İmamoğlu burada yaptığı konuşmad a itirazla rla ilgili tartışma ları değenlen dirdi. İmamoğlu tepkisin i “Aynı zarftan çıkan ilçe belediye başkanlı ğı pırıl pırıl, meclis üyeliği pırıl pırıl, İBB başkanlı ğında şaibe varmış. Buna kargalar bile güler. Bu millet bizi sevdi derdiniz ne?” diye gösterdi .5 Mayıs’ta İstanbul Gönüllül eri ile Yenikapı gösteri alanında buluşan İmamoğlu 6 Mayıs sabahı ise makamınd a  Koç Holding Başkanı Ömer Koç ve Şirketin CEO'su Levent Çakıroğl u'nu ağırladı . Aynı gün Ramazan alışveri şi Mısır Çarşısı' na giden İmamoğlu , daha sonra Şehit yakını ve gazilere ‘Devlet Övünç Madalyas ı' takdim törenine katıldı. SON AKŞAMI SULTANBE YLİ’DE İFTAR SOFRASIİ BB Başkanı İmamoğlu , 6 Mayıs akşamı YSK’nın hakkında verdiği kararı ise Sultanbe yli'de iftar konuğu olarak gittiği bir vatandaş ın evinde aldı. Burada sosyal medya hesabınd an açıklama yapan İmamoğlu , ‘Herşey çok güzel olacak.H iç umudunuz u kaybetme yin.Biri leri yanlış yapacak, eksik yapacak, hata yapacak, çok kötü işlere kalkışac ak ama biz hep beraber umudu taşıyaca ğız” dedi.
📌
+3 # delege 07-05-2019 00:20
Sevdigim ize dokunmay acaktın yanlış yaptın.. .
📌
+3 # manifanitiko 06-05-2019 20:47
hayatımı n büyük bir kısmı gerçekte ne bok olduğunu bildiğim kişileri n whatsapp dan attıklar ı hayırlı cumalar, hayırlı kandille r, hayırlı bayramla r, hayırlı ramazanl ar ve bunlar gibi tüm rehbere iletilmi ş emeksiz samimiye tsiz suistima limsi kanayan gül temalı resimli mesajlar ı silmekle geçiyor. mesela ben iyi bir insan değilim, demek ki o yüzden kimseye o tarz mesajlar göndermi yorum. yani klişe olacak ama sanırım sadece ben cehennem e gireceği m bu gidişle doğru ya her boku yiyip cuma mesajlar ı atsaydim kurtulur dum belki tüh..eee sizler nasılsın ız ? @ricardo veritas kumar hızlı mı kumar ?
📌
# Guest 02-05-2019 23:28
Yazarı tarafınd an silindi
+5 # leyleks 02-05-2019 23:11
soundclo ud.com/berkincan

Bugün soundclo ud da boş boş takılıyo ken buldum bu çocuğu baktım 1 saat geçmiş hala dinliyor um baya sardı güzel çalıyo.B i bakın bence
📌
# Guest 02-05-2019 23:10
Yazarı tarafınd an silindi
+2 # Asdafa 02-05-2019 22:23
Acil giybet icin toplandi k
📌
+2 # dayı24 02-05-2019 21:04
öğrencil ik zamanlar ımda en sevmediğ im şey birinin bana, "ileride ne olacaksı n?" demesiyd i. bir gün babam durduk yerde, "büyünce ne olacaksı n?" diye sordu. çok kızdım ve o sinirle, "peygamb er olucam" dedim. dank diye, "ulan eşşekoğl ueşşek, 2 sene daha oku da allah ol bari" cevabını verdi. buyrun burdan yakın!
📌
+3 # Femalx 01-05-2019 12:06
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz , görünür rütbe-i aklı eserinde ..
📌
+2 # will 30-04-2019 14:28
Orada bulunmay an biri hakkında doğru söylenir se buna gıybet yalan söylenir se adına dedikodu deniyor.
📌
+3 # kahve 30-04-2019 13:20
Faydalar ına devam edelim.. . Stanford Üniversi tesi’nde n Doç. Dr. Robb Willer da birlik beraberl ik ruhu yaratmas ı ve başkalar ını kötü bir şey yapmakta n caydırma sı yani daha iyi bir insan olmaya zorlamas ı bakımınd an dedikodu nun kilit rol oynadığı na dikkat çeken bir diğer isim. Northeas tern Üniversi tesi’nde n Prof. Dr. Jack Levin de ruhsal sağlığım ız için dedikodu ya sıcak bakanlardan.
Kendimizi ölçüp biçmek için başkalar ı hakkında yapılan dedikodu ya profesyo nel hayatta da ihtiyaç duyarız. Çünkü çalışma arkadaşl arınız hakkında konuşurk en patronun uzun tutumunu öğrenmiş olur, ne istedikl erini bir ölçüde kavrar ve oyunu kuralına göre oynarsın ız. Ancak işyerind e en çok haz veren dedikodu tipi içgüdüse l olarak “yerden yere vuran” dedikodu dur. Zira bu, bizi daha çok tatmin eder.
📌

GİRİŞ